Il turnaround avvenuto in questi due anni è notevole. Prima di tutto il ripristino della solidità del capitale. Generali ha tuttora un Solvency 1 inferiore a quello dei principali peers (162 punti rispetto ai 170 di Allianz, ai 254 di Axa e ai 270 di Zurich), ma il salto in avanti in soli due anni è stato enorme: partiva infatti da 117 contro i 170 di Allianz e i 188 di Axa e i 232 di Zurich.

I risultati raggiunti – target patrimoniale completato con un anno d’anticipo sono tanto più considerevoli in quanto avvenuti senza nulla togliere dalle tasche degli azionisti: zero aumenti di capitale contro i 185 milioni di Allianz, i ben 1.112 di Axa e i 487 di Zurich. Le vendite programmate di asset non considerati strategici sono state anch’esse raggiunte: l’israeliana Migdal per 0,7 miliardi di euro, il 12% di Banca Generali per 0,2, Generali Usa Life Re per 0,7, la controllata messicana per 0,6, la compagnia italiana Fata per 0,2 e la svizzera Bsi per 1,2 miliardi. In tutto 3,7 miliardi.

Al contempo il debito è sceso, grazie a una serie di azioni mirate alla sua ottimizzazione. Nel 2013 è calato di 500 milioni (con un miglioramento di 80 punti base del debt leverage ratioa 39,6%). L’attesa è per un’ulteriore riduzione netta di 1 miliardo quest’anno.

Il raggiungimento dei target del piano industriale, i passi avanti nella riduzione del debito e nel rafforzamento patrimoniale sono stati in qualche modo premiati dagli investitori. Nel 2012 la presenza di investitori esteri nel capitale del gruppo di Trieste era limitato al 26,63%; oggi è arrivata al 37,7%, in crescita rispetto al 32,21 di fine 2013. Anche il complesso degli analisti che seguono con continuità Generali si è progressivamente spostato verso posizioni “buy” o “hold”: nel 2012 le posizioni buy, hold e sell erano rispettivamente del 26, 37 e 37%; oggi sono 41, 48 e 10%.

De ommekeer gedurende de voorbije twee jaar is opmerkelijk. Eerst en vooral het herstel van de kapitaalsterkte. De Solvency 1 van Generali ligt tot op vandaag lager dan die van de voornaamste sectorgenoten (162 punten ten opzichte van de 170 van Allianz, de 254 van Axa en de 270 van Zurich), maar de sprong voorwaarts in slechts twee jaar is enorm. Hij vertrok eigenlijk van 117 tegenover de 170 van Allianz, de 188 van Axa en de 232 van Zurich.

De behaalde resultaten –kapitaaldoelstelling een jaar vroeger dan gepland afgerond‒ zijn des te aanzienlijker aangezien ze plaats vonden zonder in de zakken van de aandeelhouders te zitten: geen enkele kapitaalverhoging tegenover de 180 miljoen door Allianz, de welgeteld 1.112 door Axa en de 487 door Zurich. Ook de geplande verkopen van strategisch onbelangrijke activa werden afgesloten: het Israëlische Migdal voor 0,7 miljard euro, de 12% binnen Banca Generali voor 0,2, Generali USA Life Re voor 0,7, de Mexicaanse dochter voor 0,6, de Italiaanse maatschappij Fata voor 0,2 en het Zwitserse BSI voor 1,2 miljard. Alles samen goed voor 3,7 miljard.

Tegelijkertijd nam de schuld af dankzij een reeks acties die op haar optimalisering mikten. In 2013 daalde ze met 500 miljoen (met een verbetering van 80 basispunten van de debt leverage ratio tot 39,6%). Men verwacht dit jaar een laatste nettoafname met 1 miljard.

Het behalen van de doelstellingen uit het ondernemingsplan, de stappen vooruit in de schuldafbouw en in de versterking van de kapitaalstructuur werden in zekere zin beloond door investeerders. In 2012 beperkte de aanwezigheid van buitenlandse investeerders in het kapitaal van de Triëstse groep zich tot 26,63%; vandaag reikt ze tot 37,7%, een groei ten opzichte van de 32,21 eind 2013. Ook de groep analisten die Generali steeds opvolgt, verplaatste zich meer en meer naar een “buy” of “hold” positie. In 2012 vertegenwoordigden de buy, hold en sell posities respectievelijk 26, 37 en 37%; vandaag liggen ze op 41, 48 en 10%.

testo preso in prestito da Adriano Bonafede (La Repubblica)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *